OGŁOSZENIE: NABÓR do Forum ds. Strategii ZIT

29.09.2022

Zachęcamy organizacje działające na terenie gmin Metropolii Krakowskiej do włączenia się w prace Forum do spraw Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027 (dalej: Forum). Forum będzie pełniło funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i oceną realizacji dokumentu pn. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027.

W 2021 roku, przyjęta została Strategia Metropolia Krakowska 2030, która jako strategia rozwoju ponadlokalnego wyznacza cele i kierunki działania dla całego partnerstwa na kolejnych 8 lat. Strategia obejmuje obszar 15 gmin: Miasto Kraków oraz gminy: Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

W tym roku, przystąpiliśmy dodatkowo do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027 w ramach której realizowane będą projekty finansowane z programów krajowych i regionalnych w ramach funduszy europejskich na lata 2021-2027.

Kogo szukamy?


Do naboru mogą zgłaszać się podmioty spoza sektora finansów publicznych, spełniające definicję partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, prowadzący działalność na terenie Metropolii Krakowskiej tj.:

 • organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568 i 2157),
 • samorządy zawodowe,
 • izby gospodarcze,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619),
 • Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Do naboru mogą zgłaszać się podmioty spełniające jeden z poniższych warunków:

 • reprezentujący społeczeństwo obywatelskie,
 • działający na rzecz ochrony środowiska,
 • odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Czego oczekujemy?


Do naboru mogą zgłaszać się podmioty, które:

 • posiadają doświadczenie w realizacji działań w obszarach tematycznych, w których przewiduje się realizację projektów w ramach Strategii ZIT MK 2021-2027;
 • prowadzą działalność na terenie Metropolii Krakowskiej;
 • deklarują gotowość do nieodpłatnej współpracy w ramach Forum.

Jakie zadania stoją przed członkami Forum?


Forum ds. Strategii ZIT MK 2021-2027 będzie wspierało działania Stowarzyszenia Metropolia Krakowska oraz stanowiło ciało doradcze w sprawach związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i oceną realizacji Strategii.

Szczegółowy opis pracy Forum zawiera Regulamin.

Co należy zrobić, żeby zgłosić się do Grupy?


Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do 14 października 2022 r. formularza zgłoszeniowego w jednej z następujących form:

 1. poprzez uzupełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego on-line: https://forms.office.com/r/NH4LjgNeqX;
 2. poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, którego wzór załączony jest poniżej, podpisanie go i przekazanie:
  1. drogą pocztową na adres siedziby Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków;
  1. drogą mailową na adres: biuro@archiwum.metropoliakrakowska.pl (skan podpisanego dokumentu lub dokument opatrzony podpisem kwalifikowanym).

Złożenie aplikacji nie jest równoznaczne z wyborem do Forum. Niespełnienie wymogów wskazanych powyżej skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.

Szczegółowe informacje dot. naboru, w tym kryteria wyboru oraz zasady działania Forum opisuje załączony poniżej „Regulamin działalności Forum do spraw Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027”.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Maria Piątkowska, tel. 12 34 18 572, e-mail: Maria.Piatkowska@archiwum.metropoliakrakowska.pl.